آموزش

ترویج ایده‌ی فب‌لب‌ها برای اقشار گوناگون

FabLab Education

انواع قالب‌های آموزشی:

– کارگاه‌ها

– دوره‌های تمرین و تجربه

– کارآموزشی

– انتشارات ترویجی

یکی از مهم‌ترین اهداف فب‌لب ایران، تلاش برای ارتقای دانش و مهارت‌ متخصصان است. آموزش طراحی در کنار آشنایی با ابزار ساخت دیجیتال، به دانش‌جویان و طراحان اجازه می‌دهد که توانایی‌هایشان را ارتقا دهند، در کنار این‌که اصول طراحی را با توجه به کیفیت‌های فنی و هنری مورد نیاز محصول فرا می‌گیرند. این آموزش‌ها به صورت عملی و در محیطی ممزوج با ماشین‌های صنعتی اجرا می‌شوند.