ثبت‌نام [کار]خانه هنر، طراحی و ساخت

پیش ثبت نام عضویت در کارخانه هنر، طراحی و ساخت

فب‌فکتوری یا [کار]خانه طراحی و ساخت، یک بستر تعاملی برای توسعه کسب و کارهایی‌ست
که مبنای آن‌ها در فرآیندهای طراحی و روندهای ساختی قابل تعریف است.

ثبت‌نام

در [کار]خانه هنر، طراحی و ساخت

 

X