شماره :
231
شنبه 1400/03/29 02:57

سیدامیرمهدی شاطریان و همکاران

برخی آثار برگزیده | مسابقه طراحی کتاب خانه عشایری

اعضای تیم: سیدامیرمهدی شاطریان، علیرضا قاسمی نسب، سیدحامد ذوالحواریه، زهراغیاثوند، فاطمه سعیدی تبار

آنچه پیش روست، محصولی است که به فراخور آزادی هایی که در اجزای فرمش وجود دارد، شروع به تولید متکثر فضا میکند، مرز فضاها را در یک منطق دموکراتیک بین کاربر و کالبد برای تولید رویداد مختار می کند، در واقع در تعامل کاربر و کالبد، رابطه درون و بیرون دست به دست می شود و با عقب رفتن و جلو آمدن،بالا رفتن و پایین آمدن و چرخیدن و تا شدن طیفی از خدمات و اتفاقات را برای کاربر عشایری مهیا می کند، گویا قرار است با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی مختلف، دست از دیالوگ با کاربر کوچنده اش برندارد. نقطه شروع طراحی از دل زندگی و فرهنگ عشایر شروع شد با بازنگری و دوباره تامل بر فرهنگ غنی عشایر نکات جالبی از شیوه های زندگی درک شد،غنی و خالص بودن این فرهنگ زندگی سهل و آسان را خواستار بود.پس بنابراین محصول نهایی باید به این زندگی پاسخ دهد رفتار شناسی زندگی عشایری منجر به باز تعریف منطق جابجایی، حرکت و تغییر در طراحی محصولی گردید که در عین سادگی و سهولتِ رابطه ی بین اجزای کالبد باهم و کالبد با محیط، بتواند نقش فرهنگیِ خود را در قالب اتفاقات فیزیکال و دیجیتال، در بستر متکثر عشایری که هیچ بازیگری ندارد، مسئولانه بازی کند.

 

افزودن دیدگاه جدید

X