شماره :
229
شنبه 1400/03/29 12:34

مژگان افشارفر و همکاران

برخی آثار برگزیده | مسابقه طراحی کتاب خانه عشایری

اعضای تیم: مژگان افشارفر، فرناز بیات، فاطیما مفید، محمد کاظم زاده 

کانسپت پروژه برگرفته از پروتوتایپ زندگی عشایر بوده است. با توجه به اهداف و معیارهای خواسته شده برای غنی سازی بعد فرهنگی زندگی عشایر و بسط این مهم در جامعه کوچک ساده زیست با رعایت الگوی زیستی و دیدگاه ساده انگارانه این مردم پروژه شکل گرفته است . خطوط اصلی شکل دهنده این پروژه بر گرفته از پروتوتایپ زندگی این افراد بوده و از همان کالبد تبعیت می کند. دیدگاه اصلی تایپ چادر عشایر و دیدگاه فرعی نحوه زندگی آنها بوده است. بخشی از زندگی عشایر در داخل چادرها و بخشی دیگر در خارج از چادرها شکل می گیرد ، به صورتی که فضای مثبت و فضای منفی در کنار یکدیگر عملکرد یکسانی را ایفای نقش می کنند. در بخش فضای مثبت (چادر عشایر )هر بخش از فضاها جداگانه و مستقل یک عملکرد را ایفا می کنند و با توجه به برنامه فیزیکی ارائه شده فضای سرپوشیده به ۴ بخش مجزا و متحرک تقسیم شده است و در فضای باز (فضای منفی )امکان انجام هرگونه فعالیتی اعم از درس خواندن ،بازی و نقاشی و ... می باشد . ترکیب فضایی این ۴ قطعه متحرک ، با توجه به اقلیم منطقه ای که عشایر کوچ می کنند قابل تغییر است. سازه پروژه ازجنس چوب و قابلیت باز و بسته شدن به شکل آکاردئون را داراست و بدون نیاز به آموزش خاص در مدت زمان کوتاهی قابلیت حمل و اجرا را داراست .

 

افزودن دیدگاه جدید

X