شماره :
217
پنجشنبه 1400/03/27 10:06

عطا خویی

اثر حائز تقدیر | مسابقه کتاب خانه عشایری

فرآیند طراحی: در وهله اول، نتیجه ی نهایی «کتابخانه عشایری» یک «محصول» به نظر می آید. اما در این طرح، با توجه به ماهیت پژوهشی مساله، نتیجه ی نهایی یک «پروژه» یا «فرآیند» در نظر گرفته شده است. فرآیندی که در تمام مراحلش ( برنامه ریزی، طراحی، ساخت و بهره برداری)، با گروه ها و افراد گوناگونی در تعامل است. هدف این پروژه «ایجاد تعامل» میان این گروه ها و «سودآوری بیشینه» برای تمام این افراد است. برآیند این سودها و تعامل ها، منفعتی است که «کل جامعه» از این پروژه بدست می آورد. بنابراین نتیجه نهایی پیوند زدن تمام ذی نفع های این طرح و جامعه است. در بخش نخست، این رویکرد به چهار عنوان بسط داده شده که هر کدام مستقیما در «طراحی کالبدی» و رسیدن به «طرح مایه اولیه» تاثیر گذار هستند.

 

افزودن دیدگاه جدید

X