مطالعه

ساخت‌پژوهی در فب‌لب

Fablab Research
  • معماری سبز
  • روش های ساخت نوین
  • پرینت سه بعدی بزرگ مقیاس
  • واقعیت مجازی
  • مدل سازی اطلاعات ساختمانی

فب‌لب‌ها به طور کلی و فب‌لب ایران به صورت خاص، همواره با پژوهش‌ها و توسعه‌های خود بر طراحی و ساخت دیجیتال به پیش می‌روند. ما در فب‌لب برای نیازهای آینده و نیز صورت مسأله‌های مهم امروز پژوهش می‌کنیم، تجربه می‌کنیم، نمونه‌سازی می‌کنیم و از تجربه خسته نمی‌شویم. پژوهش‌های یک فب‌لب اساساً پژوهش‌هایی تجربه‌گرایانه هستند.