طراحی

طراحی مبتنی بر روش‌های ساختی

–  طراحی ماشین‌ها و فرآیندهای ساخت دیجیتال

– طراحی صنعتی

– طراحی تبلیغاتی

–  طراحی دکوراسیون

طراحی یک ارزش‌افزوده مهم در صنایع بشری و نیز کلیه اموری‌ست که در زندگی ما جاری‌ست. فب‌لب نوع واقع‌نگرانه‌ای از طراحی در قالب طراحی هم‌گام با روش‌های ساخت و دوشادوش ماشین‌های ساخت دیجیتال را با ترجمه دیجیتال و به عنوان پارادیم نوی از طراحی در جهان معاصر پیش می‌گیرد که دامنه آن تا تمام رشته‌های هنری و تا پهنه‌ی وسیعی از نیازهای صنعتی و عمومی گسترده می‌شود.