Castable 3D printing
معرفی

پرینت سه بعدی با تکنیک SLA امکان ساخت نمونه های مناسب ریخته گری دقیق را نیز فراهم می آورد. این نمونه ها به نوعی پرینت می شوند که در فرآیند ریخته گری و پس از ذوب به خوبی از قالب خارج شده و امکان ریخته گری تمیز و دقیق را برای قطعات ظریف نظیر جواهرات و نیز قطعات حساس صنعتی فراهم می آورد.

رزین ریخته گری یک پلیمر اکرلیک است که با روش سنتی ریخته گری متفاوت است. در روش سنتی موم در دما های پایین ذوب می شود اما این رزین به گاز تبدیل شده و هیچ اثر یا خاکستری از خود باقی نمی گذارد.

  • مدل های ریخته گری زیور آلات
  • قطعات صنعتی ظریف
قیمت
جزییات
زمان
PropertiesCastable resin
Tensile Strength - Yield۱۸.۶ MPa
Flexural Strength۲۵ MPa
Elongation at Break۱۰%

مزایا

  • ظرافت تا ۲۵ میکرون
  • سوختن بدون اثر و یا خاکستر
  • مناسب برای سرمایه گذاری در ریخته گری مستقیم

معایب

  • دمای بالای ذوب و بخار
نکات طراحی مدل

حداکثر ابعاد قابل پرینت

۱۴۵ × ۱۴۵ × ۱۷۵ میلیمتر

حداقل ابعاد قابل پرینت

۵ * ۵ * ۵ میلیمتر

حداقل جزییات برآمده

حداقل ۰.۱ میلیمتر در عرض و ارتفاع

حداقل جزییات فرورفته

حداقل ۰.۱ میلیمتر در عرض و عمق

حداقل ضخامت جدار آزاد

۰.۶ میلیمتر

جداره آزاد جداره ایست که از تنها از یک سمت به حجم اصلی متصل است. ضخامت این جدار به ارتفاع آزاد آن ارتباط دارد و اگر این ارتفاع بیش از اندازه باشد باید ضخامت را بیش از حداقل تعریف شده در نظر گرفت زیرا احتمال شکستکی در هنگام پرداخت مدل وجود دارد.

حداقل ضخامت جداره بسته

۰.۳ میلیمتر

جدار بسته جداری که حداقل از دو سمت به مدل اصلی متصل شده باشد.

حداقل ابعاد جزییات درگیر

۰.۶ میلیمتر

حداقل ابعاد جزییات آزاد

۱ میلیمتر

زمانی ابعاد یک عنصر از دو سمت آزاد آن کمتر از طول آن باشد در این دسته قرار می گیرد. در  غیر این صورت شامل محدودیت های مدل سازی جداره آزاد خواهد بود.

حفره خروج متریال

ابعاد حفره تک : ۴ میلیمتر

ابعاد چند حفره : ۲ میلیمتر

در این تکنیک احجام تو خالی پرینت می شوند. به منظور خروج رزین از داخل مدل نیاز به ایجاد حفره هایی برای خروج متریال است. این حفره ها باید دارای حداقل ابعاد تعریف شده به منظور تخلیه کامل باشند.

بادخور

۰.۰۵ میلیمتر

میزان بادخور برای مواقعی است که دو عنصر متحرک کنار هم دارای عملکرد باشند. مانند چرخ دنده