Dental 3D printing
معرفی

گونه ای از متریال های پرینت سه بعدی سازگار با بدن انسان هستند. این متریال ها امکان پرینت قطعات و تجهیزات مرتبط با بدن انسان را فراهم می آورند. در پرینت سه بعدی دندان پزشکی، استفاده از متریال مناسب امکان ساخت پروتز ها، قالب ها و راهنماهای دندان پزشکی و نیز در نوع شفاف آن ساخت گارد های شبانه دندان پزشکی را فراهم می آورد. اگرچه هزینه این تکنیک ها نسبت به تکنیک های استاندارد بیش تر است اما در مواردی نسبت به فرآیند های سنتی فعلی مقرون به صرفه نیز هستند. دقت این روش تا ۳۵ میکرون خواهد بود که دقت مناسبی برای انجام امور مربوط به دندان پزشکی است.

  • مدل های دندان پزشکی
  • راهنما های جراحی دندان
  • قالب سازی دندان مصنوعی
  • گاردهای شبانه اتودنسی
قیمت
جزییات
زمان
PropertiesDental resin
Tensile Strength - Yield۱۸.۶ MPa
Flexural Strength۵۰ MPa
Flexural Modulus۱۵۰۰ MPa
Shore Hardness۸۰ D
Thermal Expansion
۱۱۷ µm/m/°C
Heat Deflection Temperature۳۰ °C

مزایا

  • زیست سازگار
  • استاندارد CE Class IIa
  • استاندارد EN-ISO 10993-1:2009

معایب

  • هزینه بیشتر نسبت به رزین استاندارد
  • پرداخت تخصصی
نکات طراحی مدل

حداکثر ابعاد قابل پرینت

۱۴۵ × ۱۴۵ × ۱۷۵ میلیمتر

حداقل ابعاد قابل پرینت

۵ * ۵ * ۵ میلیمتر

حداقل جزییات برآمده

حداقل ۰.۱ میلیمتر در عرض و ارتفاع

حداقل جزییات فرورفته

حداقل ۰.۱ میلیمتر در عرض و عمق

حداقل ضخامت جدار آزاد

۰.۶ میلیمتر

جداره آزاد جداره ایست که از تنها از یک سمت به حجم اصلی متصل است. ضخامت این جدار به ارتفاع آزاد آن ارتباط دارد و اگر این ارتفاع بیش از اندازه باشد باید ضخامت را بیش از حداقل تعریف شده در نظر گرفت زیرا احتمال شکستکی در هنگام پرداخت مدل وجود دارد.

حداقل ضخامت جداره بسته

۰.۳ میلیمتر

جدار بسته جداری که حداقل از دو سمت به مدل اصلی متصل شده باشد.

حداقل ابعاد جزییات درگیر

۰.۶ میلیمتر

حداقل ابعاد جزییات آزاد

۱ میلیمتر

زمانی ابعاد یک عنصر از دو سمت آزاد آن کمتر از طول آن باشد در این دسته قرار می گیرد. در  غیر این صورت شامل محدودیت های مدل سازی جداره آزاد خواهد بود.

حفره خروج متریال

ابعاد حفره تک : ۴ میلیمتر

ابعاد چند حفره : ۲ میلیمتر

در این تکنیک احجام تو خالی پرینت می شوند. به منظور خروج رزین از داخل مدل نیاز به ایجاد حفره هایی برای خروج متریال است. این حفره ها باید دارای حداقل ابعاد تعریف شده به منظور تخلیه کامل باشند.

بادخور

۰.۰۵ میلیمتر

میزان بادخور برای مواقعی است که دو عنصر متحرک کنار هم دارای عملکرد باشند. مانند چرخ دنده