High temp 3D printing
معرفی

به منظور پرینت سه بعدی مستقیم قالب های تزریق پلاستیک می توان از پرینت سه بعدی با تکنیک SLA و با کاربرد متریال های مقاوم در برابر حرارت استفاده کرد. این تکنیک به پرینت با ظرفیت حرارتی بالا می انجامد که برای ساخت اتصالاتی که مقاومت در مقابل حرارت را در مسیر استفاده خود نیاز دارند، مناسب است. ظرافت ها در این روش تا دقت ۲۵ میکرون قابل دست یابی است.

  • قالب های پرتوتایپ
  • اتصالات مقاوم به حرارت
  • قطعات مکانیک سیالات
قیمت
جزییات
زمان
PropertiesHigh Temp Resin
Flexural Strength
۴۱.۲ MPa
Elongation at Break۹ %
Flexural Modulus
۱۱۰۰ MPa
Impact Strength
Low

مزایا

  • مقاومت حرارتی بالا تا ۲۹۰ درجه
  •  مناسب برای نمونه گیری قالب ریزی در ابعاد کوچک

معایب

  • مناسب فرآیند تزریقی صنعتی نیست
  • مناسب قطعات تحت فشار نیست
نکات طراحی مدل

حداکثر ابعاد قابل پرینت

۱۴۵ × ۱۴۵ × ۱۷۵ میلیمتر

حداقل ابعاد قابل پرینت

۵ * ۵ * ۵ میلیمتر

حداقل جزییات برآمده

حداقل ۰.۱ میلیمتر در عرض و ارتفاع

حداقل جزییات فرورفته

حداقل ۰.۱ میلیمتر در عرض و عمق

حداقل ضخامت جدار آزاد

۰.۶ میلیمتر

جداره آزاد جداره ایست که از تنها از یک سمت به حجم اصلی متصل است. ضخامت این جدار به ارتفاع آزاد آن ارتباط دارد و اگر این ارتفاع بیش از اندازه باشد باید ضخامت را بیش از حداقل تعریف شده در نظر گرفت زیرا احتمال شکستکی در هنگام پرداخت مدل وجود دارد.

حداقل ضخامت جداره بسته

۰.۳ میلیمتر

جدار بسته جداری که حداقل از دو سمت به مدل اصلی متصل شده باشد.

حداقل ابعاد جزییات درگیر

۰.۶ میلیمتر

حداقل ابعاد جزییات آزاد

۱ میلیمتر

زمانی ابعاد یک عنصر از دو سمت آزاد آن کمتر از طول آن باشد در این دسته قرار می گیرد. در  غیر این صورت شامل محدودیت های مدل سازی جداره آزاد خواهد بود.

حفره خروج متریال

ابعاد حفره تک : ۴ میلیمتر

ابعاد چند حفره : ۲ میلیمتر

در این تکنیک احجام تو خالی پرینت می شوند. به منظور خروج رزین از داخل مدل نیاز به ایجاد حفره هایی برای خروج متریال است. این حفره ها باید دارای حداقل ابعاد تعریف شده به منظور تخلیه کامل باشند.

بادخور

۰.۰۵ میلیمتر

میزان بادخور برای مواقعی است که دو عنصر متحرک کنار هم دارای عملکرد باشند. مانند چرخ دنده