فرزین خاکی

Get In Touch

فرزین خاکی، مدیر محتوای سایت فب‌لب هستم. من از همان اوایل شکل‌گیری استودیو پنج‌اوهفت به عنوان کارآموز به این مجموعه اضافه شدم. در آن برهه‌ی زمانی بیش‌ترین تمرکز من بر روی موضوع بی‌آی‌ام یا همان مدل‌سازی اطلاعات ساخت بود و گاهی در پروژه‌های معماری استودیو هم وارد می‌شدم. ورود من در زمان دانش‌جویی و در مقطع کارشناسی اتفاق افتاد، زمانی که در دانش‌گاه هنر معماری می‌خواندم و با همه‌ی هم‌کارهای فعلی هم‌دانش‌گاهی بودم!. دوره‌ی دانش‌جویی برای ما فرصتی هم برای کارهای فوق برنامه بود. من به هم‌راه بعضی از دوستان روی‌داد هنری حلقه‌ی هنر را برگزار می‌کردیم و نشریه‌ی اینترنتی یانون دیزاین را هم مستمراً به‌روز می‌کردیم. تولید محتوای اینترنتی من با یانون‌دیزاین جدی‌تر شد و تا ام‌روز هم کارهای متعددی را در رابطه با محتوای وبی انجام داده‌ام.

اخیراً در مقطع کارشناسی ارشد وارد رشته‌ی مدیریت پروژه شده‌ام و در حال تجربه‌ی دنیای متفاوتی هستم، امیدوارم که روزی با بزرگ‌تر شدن پروژه‌های فب‌لب بتوانم آموخته‌های مدیریت پروژه‌ام را در مجموعه استفاده کنم.